Dojo Kun

At the end of each session, we recite the Dojo Kun to remind us of the principles of Karate and the spirit in which we practice it. All members are expected to learn the Dojo Kun in both English and Japanese.


Dojo Kun (English)

Seek perfection of character!

Be faithful!

Endeavour!

Respect others!

Refrain from violent behavior!


Dojo Kun (Japanese)

Hitotsu! Jinkaku Kansei Ni Tsutomuru Koto!

Hitotsu! Makoto No Michi O Mamoru Koto!

Hitotsu! Doryoku No Seichin O Yashinau Koto!

Hitotsu! Reigi O Omonzuru Koto!

Hitotsu! Kekki No Yu O Imashimuru Koto!